Euronews Debate on Crisis Management in Europe

Posted on May 27, 2015
Filed Under Newswire | Comments Off on Euronews Debate on Crisis Management in Europe

[Brussels, Zele] – Luc Rombout was invited to debate with dr. Jamie SHEA, Head of NATO’s Emerging Security Challenges section and mrs. Helena LINDBERG, Director General of the MSB, Sweden’s Civil Contingencies Agency

on the topic of challenges for national and international emergency response should a large scale terrorism attack occur.

crisis-management-full-debate

 

The debate aired on Euronews and is also available for online viewing on their website.

The debate focused on risk assessment, national capacity and the need and processes to bring in outside support.

 

#Hashtag Standards for Emergencies

Posted on November 9, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on #Hashtag Standards for Emergencies

[Zele, BE] –  UNOCHA, the United Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs has very recently released a reflection document on the use of basic principles for #Hashtag-ing whilst using Twitter during disasters and emergencies.

The proposals focus on the use of common terminology, adding geographic localisation traces and other elements in defining a Hashtag that might minimise confusion and maximise the use of Twitter analysis tools.

The document can be downloaded via Reliefweb  at this location [link]

 

Black-out? … looking for a seminar?

Posted on November 5, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on Black-out? … looking for a seminar?

[BE, Zele] – The precarious state of the supply of electricity in Belgium has triggered authorities, enterprises and various other types of organisations (hospitals, care centres, sports facilities, …) to prepare for the consequences of geographically limited general black-outs, initiated by the national transmission grid operator and aimed at maintaining the overall integrity of the national (and international) electricity grid.

The various governments and grid operators have made public a national black-out plan and are preparing emergency plans ideally to be made operational before an actual limited and intentional black-out will be initiated.

keep-calm-when-there-is-no-electricity

 

 

 

 

 

CEMAC – with an expertise of almost a decade of support to some of the major stakeholders in the electricity grid management – has been asked by various organisations to offer support in “bringing the message” to the major concerned parties.

As from end of September, CEMAC has participated in information sessions, workshops and seminars for:

Additional information sessions will be held in the coming weeks and months in various languages.

Upcoming events:

Do contact us directly if you are interested in company-specific support or information.

“Afgeschakeld”: #schaarste seminaries Vanden Broele

Posted on August 27, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on “Afgeschakeld”: #schaarste seminaries Vanden Broele

[Brugge, Zele] – CEMAC en Vanden Broele Uitgevers hebben de handen in elkaar geslagen om aan lokale openbare besturen, verantwoordelijken van OCMW’s, interventiediensten, veiligheidscellen en dergelijke meer een seminarie aan te bieden over de problematiek van Elektriciteitsschaarste en stroomonderbrekingen.

Sprekers van CEMAC van de gemeente Beveren zullen in een aantal opeenvolgende modules dieper ingaan op:

Het eerste seminarie heeft plaats op 23 september te Beveren. Ook andere steden en provincies komen aan bod.

Meer informatie en inschrijving via de digitale folder op de website van Uitgeverij Vanden Broele: Digitale Folder

 

CEMAC heeft sinds 2006 een expertise opgebouwd rond de links tussen noodplanning, crisisbeheer en elektriciteit door projecten van noodplanning, vorming en het organiseren van oefeningen voor de belangrijkste spelers in de elektriciteits”industrie”.

Verdedigingslagen … in risk management

Posted on August 26, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on Verdedigingslagen … in risk management

[Brussel, Zele] – (DUTCH)
Naar aanleiding van groeiende bezorgdheid over mogelijke lokale elektriciteitsafschakelingen – de zogenaamde “Brownouts” – heeft werkgeversorganisatie VOKA een enquête gehouden bij ondernemers om onder meer te peilen naar de bezorgdheid en voorbereiding op deze stroom”pannes”.
De media blokletterde als een van de voornaamste resultaten dat “7 op de 10” ondernemers geen dekking heeft voor stroomonderbrekingen in de bedrijfsverzekeringspolis.

Twee commentaren terzake zijn relevant:

 Is een brownout een verzekerbare gebeurtenis?

Volgens het Belgische Handelsrecht is een verzekerbaar risico: “Een onzekere en mogelijke gebeurtenis waarvan de verwezenlijking buiten de wil van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde valt”.

Uit de definitie van Brownout blijkt dat het gewenste, bewuste en naar impact voorzienbare gebeurtenissen zijn. Immers om een algemene stroompanne te voorkomen, gaan netbeheerders en overheid besluiten om op een bepaald tijstip, een bepaalde geografische zone bewust en gewenst af te schakelen van toegang tot het elektriciteitsnet.

In de juridische omschrijving van “onzekere gebeurtenis”, kan die onzekerheid betekenen “dat het ontstaan onzeker is” of “dat het tijdstip onzeker is”.

De factor onzekerheid speelt dus bijvoorbeeld heel duidelijk wanneer er plots een windhoos opsteekt die op een onvoorspelbare wijze schade aanricht.

Maar is dit nog zo indien een mogelijke gebeurtenis weken, zelfs maanden of voorhand aangegeven wordt en de mogelijke schadelijder dus ruimschoots de tijd heeft om na te denken over inperkingsmaatregelen en andere technieken om schade te beperken of zelfs te voorkomen?

En waar is dan nog de onzekerheid indien de overheid of netbeheerder(s) uren of misschien zelfs een dag of meer op voorhand zouden communiceren dat er een afschakeling in een bepaalde geografische zone zal optreden?

 

Met andere woorden, hoe zullen de verzekeraars zich positioneren indien nu ineens iedereen een verzekering wil tegen stroompanne, die technische gezien niet de “onvoorspelbare” stroompanne is waar de verzekering voor voorzien is?

Waar zullen uiteindelijk de verantwoordelijkheden liggen van de elektriciteitsproducten, netbeheerder(s), overheden?

Het afschakelplan is gebaseerd op het moeten toepassen van afschakelingen als gevolg van Force Majeure – “overmacht”. Maar is deze Force Majeure wel eigenlijk overmacht indien een wijziging van bijvoorbeeld het regelgevend kader waardoor zonder de klassieke vergunningsweg om spoedaanpassingen aan de infrastructuur te kunnen doen, er geen noodsituatie zou ontstaan?

Ongetwijfeld voer voor juristen, wetsdeskundigen en universitaire vakgroepen – mocht het zo ver komen. In alle geval … het zich verzekeren door een simpele handtekening te zetten zou wel eens té kort door de bocht kunnen zijn.

 

Verzekering op zich is geen daad van deugdelijk beleid

Naast het vooral bureaucratisch element uit voorgaande paragraaf, is het ook vanuit de leer en de praktijk van het risicobeheer (‘Risk Management‘) onwijs om zich te baseren op een verzekering om een noodsituatie of schadegeval door te komen.

In de vakliteratuur van  het Risk Management gebruikt men heel vaak het beginsel van de verdedigingslijnen of ‘Lines of Defence‘.

Het principe is duidelijk: men probeert zo veel mogelijk incidenten en schade te voorkomen door zo dicht mogelijk bij het ontwerp of de productie van een product of dienst in te grijpen. Men maakt iets intrinsiek veilig of robuust (het kan een noodsituatie doorstaan) in het ontwerp, men bouwt iets veilig, de mensen die het moeten bouwen zijn gevormd en dergelijke meer.

Door deze lagen op te bouwen, voorkomt men dat men met productieinfrastructuur zit die onveilig is (onveilige chemische installatie, onveilige machines, …) en dat men producten maakt die op zich al onveilig zijn (onveilige auto’s, speelgoed, chemische producten, …).

Het stapelen van al deze lagen van maatregelen om aan risicobeheer te doen leidt tot de Risk Management Pyramid die opgebouwd is uit zeven lagen. De 7 Lines of Defence … en daar is verzekering pas het “laatste redmiddel”.

Er zijn verschillende varianten van deze pyramide, maar in elk ervan is verzkering het laatste redmiddel; en dat is ook normaal. Door zich alleen maar te verzekeren grijpt men niet in op de kans dat zich iets voordoet, neemt men geen actie om de impact van een gebeurtenis – de gevolgen dus – te beperken, bouwt men geen middelen om tegen de gebeurtenis in te gaan en voorziet men geen acties om zo snel mogelijk te recupereren.

Men gaat met andere woorden “zitten afwachten” tot er iets gebeurt en daarna nog eens afwachten tot de verzekeraar de leidende hand neemt om de onderneming terug op de rails te trekken.

7lines_of_defence

 

De glastuinbouwer

Zou zich kunnen verzekeren. Bloemen en planten kweken. En ongerust de lucht in kijken als er zich donkere onweerswolken samenpakken boven zijn gemeente.

Als zijn serres dan vernietigd worden door een hagelbui zou hij zijn verzekeraar kunnen bellen en wachten.

of

Hij zou bij de constructie van de serres kunnen nagaan welke bouwmaterialen en technieken schadebeperkend zijn. Hij zou via een app op zijn smartphone permanent de weersinformatie kunnen volgen.

De telefoonnummers van zijn personeel hebben en een beperkte systeem van oproepbaarheid. Hij zou een plannetje gemaakt kunnen hebben om bij dreigend onweer planten te verplaatsen van oude kwetsbare serres naar de nieuwste serres die beschermen tegen hagel. Hij zou een stock kunnen hebben van plastic zeilen om beschadigde delen af te dekken.

En hij zou tenslotte een afspraak kunnen hebben met zijn lokaal verzekeringsagent om sneller toegang te hebben tot een expert die ter plaatse komt, waardoor hij de mogelijkheid krijgt al onmiddellijk puin te ruimen en met spoedherstellingen te beginnen. En natuurlijk een goede verzekering hebben.

 

Wie doet het best?

 

Volgende bijdrage

… binnenkort … over meerlagige voorbereiding op noodsituaties, zoals een afschakeling …

Licht uit en wat nog … Brown-Out ? Black-Out ?

Posted on August 18, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on Licht uit en wat nog … Brown-Out ? Black-Out ?

 

[Brussel, Zele] – De stilstand van drie kernreactoren, de beschadiging van een transformator te Monceau-sur-Sambre, en andere technische beperkingen van het Belgische elektriciteitsnet zorgen dat bij stijgend verbruik het zogenaamde “evenwicht” tussen vraag en aanbod niet langer kan gewaarborgd worden. Wellicht zelfs niet met het terug in dienst stellen van elektrische centrales die om economische redenen (ze waren niet meer winstgevend) gewoon zijn stilgelegd.

k_96A (640x191) (2)

 

Alles draait om evenwicht. Hoe meer elektriciteit verbruikt wordt, door ziekenhuizen, bedrijven, gezinnen, openbaar vervoer, hoe meer er moet geproduceerd worden. Het probleem is dat men geen “levertermijn” kan hebben.
De aanpassing van productie aan een stijging van de vraag moet in fracties van seconden gebeuren.

Die “productie” kan op twee manieren:

 

Het dubbele probleem van nu …

Vorige winters waarschuwde netbeheerder Elia al dat het mogelijk was dat er stroomtekorten gingen zijn. Toen waren er twee reactoren buiten dienst en kon men op volle capaciteit elektriciteit transporteren vanuit Frankrijk om te gebruiken in België.
Die situatie is recentelijk fundamenteel veranderd:

Noodmaatregelen
Bij wet is vastgelegd dat Elia, als netwerkbeheerder, de taak heeft de (elektrische) veiligheid van ons elektriciteitsnet te bewaken en te beheren.
Elia, de nationale TSO (Transmission System Operator), werkt hiervoor samen met:

Dagelijks, uurlijks, worden aanpassingen gedaan in productie en transport van elektriciteit om het elektrisch net in werking te houden, zonder dat de doorsnee gebruiker zich daarvan bewust is.
Dit zijn de daily operations.

Als deze gewone kleine ingrepen onvoldoende zijn, kan de TSO een hele reeks noodmaatregelen nemen, tot en met het buiten dienst stellen van een gedeelte of het geheel van ons nationaal elektriciteitsnet.
Soms kan het inderdaad zelfs noodzakelijk zijn om “alles uit te schakelen” om nog erger te voorkomen.
Want alle nationale elektriciteitsnetwerken zijn onderling verbonden en een zeer ernstig nationaal probleem kan, als er niet goed op gereageerd wordt, overslaan naar het grotere internationale netwerk.

 

Black-out en Brown-out

Het bewust uitschakelen van een gedeelte van het elektriciteitsnet, het zogenaamde “afschakelen”, heeft tot doel het evenwicht tussen productie en verbruik te herstellen indien men de productie niet kan opvoeren.
Men “knipt” dus een stuk verbruik weg.
 
In sommige gevallen is het verlies van aanbod zo dramatisch en groot dat het afschakelen automatisch gebeurt.
Pylonen van een hoogspanningslijn die omvallen bij een storm, een brand in een transformator, zijn plotse gebeurtenissen die stroomafwaarts leiden tot een stroomuitval van een straat, wijk, gemeente of …

Dit is dan een BLACK Out.

De manier waarop ons elektriciteitsnetwerk is opgebouwd en de schakelingen die men in de controlekamers van TSO en DSO’s uitvoert, leiden ertoe dat de schade meestal beperkt blijft … waarna de technische ploegen uitrukken om alles te herstellen.

Soms kan men de problemen voorzien. Zoals nu.
En dan kan men, vooraleer het evenwicht plots verstoord wordt en de gevolgen onoverzienbaar worden, beslissen een stuk verbruik “weg te knippen”. Men gaat dus een groot aantal elektriciteitsverbruikers bewust afschakelen, voor eventjes of voor langer, éénmalig of elke dag tijdens een kritieke periode (bv. de winter).

Als zo’n stroom”panne” bewust wordt gecreëerd, spreekt men van een BROWN Out.

 
 

Het nationale afschakelplan

De Belgische wetgeving voor de veiligheid van het elektriciteitsnet beschrijft ook de principes van een nationaal afschakelplan.
 
Dit is een technisch plan waarin beschreven wordt welke geografische gebieden (groepen van gemeentes, gemeentes of delen daarvan) onder welke omstandigheden kunnen afgeschakeld worden om te voorkomen dat het hele Belgische net in mekaar stort en er dus een ongewenste totale nationale BLACK Out ontstaat.
 
Het afschakelplan is enerzijds een louter technisch plan, omdat het zich moet baseren op wat technisch mogelijk is (waar welke transformatorposten via welke kabels welke straten en gemeentes met elkaar verbinden);
maar is anderzijds ook een bestuurlijk plan omdat het de overheid is die finaal de goedkeuring moet geven voor de voorgestelde prioriteit van afschakeling… (wie eerst, voor hoe lang, etc.).
De bedoeling van die “bestuurlijke beslissing” is er voor te zorgen dat de maatschappelijke schade zo klein mogelijk wordt gehouden: industriële centra zijn dus bijvoorbeeld belangrijker dan landbouwzones.
 
 
 

Licht uit … bij u?!

In de media van vorige week (15-aug) werd herhaaldelijk gemeld dat “de gemeenten niet weten of ze betrokken” zijn… en er dus geen noodplannen zijn of kunnen gemaakt worden…
Dit is een beetje een steriele probleemstelling natuurlijk, want de stroomproblematiek is al enkele jaren gekend én los daarvan kan op elk moment een transformator uitbranden of een hoogspanningslijn na een storm tegen de vlakte gaan.
Maar goed, het is een realiteit.
Vele gemeentes hebben nog niet de ervaring met voorbereiding op grootschalige en langdurige (meerdere uren, zich over meerdere dagen of weken herhalend) stroomonderbrekingen.
We hadden het tot nu toe ook nog niet nodig…

Is het moeilijk?

Noodplanning voor een Brown Out  is technisch gezien niet zo moeilijk, maar vergt een heel multi-disciplinaire aanpak, die de klassieke noodplanning (brandweer, medisch, politie) aanzienlijk overstijgt en waar het zwaartepunt zelfs niet ligt bij de klassieke hulpverlening…

Het zwaartepunt ligt bij het in kaart brengen van de ESSENTIELE centrale gemeentelijke processen en het voorbereiden van acties om die zo veel mogelijk te kunnen blijven doen …

Enkele voorbeelden:

 

Enkele voorbeelden dus, om aan te geven, dat het niet gaat over brandweerwagens en zandzakken, maar over logistiek, koelcellen, identiteitskaarten, GSM’s en een heleboel andere “praktische probleempjes”.

De belangrijkste problematiek zit evenwel in de veelal ongekende “interdependencies“: welke systemen hangen af van elektriciteit en creëren op hun beurt maatschappelijke problemen?

Internationaal wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke interdependenties, maar ervaring van stroompannes in het buitenland leert ons veelal dat het identificeren van wat met wat verbonden is en tot wat leidt veelal een heel onvoorspelbare materie is.

 
 

Hulp nodig?

 

CEMAC werkt sinds 2006 voor de belangrijkste spelers binnen de Belgische elektriciteitssector: ontwikkeling van noodplannen, opleidingen, oefeningen.
Daardoor hebben we ook een grote expertise opgebouwd op het vlak van toepasselijk regelgevend kader, afschakelplan, noodmaatregelen, impact-analyse, noodplanning en dergelijke meer.

 

Zo beschikken we onder meer over een kern van Checklists die door lokale overheden kunnen gebruikt worden voor een impact-analyse of als leidraad bij het opstellen van nieuwe modules voor hun gemeentelijk noodplan.

 

CKL_municipal01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast hebben we “modules” – eigenlijk deelplannen die in het gemeentelijk noodplan kunnen ingevoegd worden – om de specifieke problematiek van Business Continuity aan te pakken.

 

*[ Onze kantoren zijn gesloten tot 24 augustus]*
*[ maar we blijven bereikbaar via e-mail. ]*
 

30 July 2004, the Ghislenghien gas pipeline explosion… 10 years.

Posted on July 29, 2014
Filed Under Newsbase, Uncategorized | Comments Off on 30 July 2004, the Ghislenghien gas pipeline explosion… 10 years.

[Zele] – Just before 09:00hr we received a telephone call from the operational crisis management centre of Fluxys, the Belgian natural gas pipeline operator.
Around 09:00 an explosion had occurred of a gas cloud that had escaped from a rupture in a DN1000 80bar gas pipeline on the industrial estate in the village of Ghislenghien, close to the city of Ath.

Gas Fire as it could be observed from the nearby highway (image: belga news agency)

Gas Fire as it could be observed from the nearby highway (image: belga news agency)


The pipeline transported up to 1.6 million cubic metres of natural gas between the terminal at Zeebrugge harbour and France. The pipeline operator performed an emergency closure of the mainline valves, but given the distance of more than 10 kilometres between the upstream and downstream valves, the jet fire of the “line pack” lasted for almost 2 hours (line pack: the total volume of gas in the pipeline in between two valves).
The explosion left 24 people dead and injured 132 people. Debris was projected up to 6km from the epicentre of the explosion.
Expert analysis showed that the leak occurred as consequence of “external aggression”, i.e. the scratching of the pipe wall by a mechanical excavator, with a wall thickness of 4mm instead of the nominal 10mm.

CEMAC and Fluxys
Starting in 2002 CEMAC was selected to organise Fluxys’ crisis management exercises. Over the years a number of Command Post Exercises (CPX), Field Training Exercises (FTX), Table Top Exercises (TTX) and mixed exercises (MCX) had been organised.
On 30 and 31 July, CEMAC assisted Fluxys in the co-ordination between the pipeline operator, the local emergency services and the national civil protection authorities.
In the following weeks, communication experts from CEMAC performed media studies to analyse the coverage of the catastrophe by the media, and more specifically the attributed role and responsibilities of the pipeline operator.

The Aftermath of the Accident
The analysis of the incident and the response to it lead to a number of new initiatives by all relevant national partners:

See also:

What First Responders in CBRN need to know …

Posted on May 8, 2014
Filed Under Uncategorized | Comments Off on What First Responders in CBRN need to know …

[Brussels, BE] – Unknown to many, yet very valuable. NATO’s Civil Protection Group (CPG) has published in the second half of 2013 the brochure “The International CBRN Training Curriculum”, a set of standards and guidelines that define the minimum level of competence and training for first responders to CBRN (= HAZMAT) incidents.

NATO_CBRN_curriculum_p01A
 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whilst the document contains – as it states on the cover page – only Minimum Standards and Non-Binding Guidelines, the principles, curriculum and objectives are universal and should be or become a source of inspiration for national authorities seeking to standardise or upgrade their national CBRN incident responder training programmes (Fire Fighters, Civil Protection staff, Military, Private Sector / Industry) or to develop CBRN incident response modules made ready for international deployment.

 
 
 
NATO_CBRN_curriculum_p02A

The brochure is structured along 10 “Learning Outcomes”:

 
 
 

The brochure is a publication of:
NATO International Staff, Civil-Military Planning & Support, Operations Division
and
NATO International Staff, EADRCC, Operations Division
publication code: 0945-13
 
Available in CEMAC Documentation Centre
 
 
 

Lexicon:
CBRN: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
CPG: Civil Protection Group
EADRCC: Euro-Atlantic Disaster Response Co-ordination Centre
NATO: North Atlantic Treaty Organisation

 

CEMAC actively contributes to the projects of NATO’s Civil Protection Group.
Luc Rombout has been working for two years in the “Ad Hoc Working Group on the Liability of Relief Personnel” (more on this on the blog very soon) and is member of the Governance Committee in the “Multi-National Telemedicine for Emergency Situations” project.

« go backkeep looking »